Záruční podmínky a reklamační řád

 

1. Zodpovednost za vady prodaného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

 

2. Záruční doba

Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 12 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající na vybrané druhy zboží poskytnout záruku přesahující dobu uvedenou v předchozí větě, přičemž v záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

 

3. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

Za vadu zboží se nepovažuje změna vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby (i) v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, (ii) v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, (iii) v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na: - bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady, - výměnu zboží nebo součásti zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady, - výměnu zboží, pokud spotřebitel pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže zboží řádně užívat. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na: - výměnu zboží, - odstoupení od smlouvy. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby se mohl zboží řádně užívat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

 

4. Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží – reklamace

Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího poštou spolu s kopií daňového dokladu a důvodem reklamace zaslanými na adresu: Hoppline Kft., (WE|DO kurýrní služba) Tuřanka 115, 627 00 Brno.

Pro vrácení zboží nás prosíme kontaktujte, abychom Vám mohli objednat přepravu od společnosti WE|DO. 

Balík prosíme NEposílejte zpět poštou nebo jinou kurýrní službou!

Prodávající doporučuje spotřebiteli za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky v případě její ztráty zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako alespoň doporučenou zásilku. Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list).

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, který je zcela zaplacen. Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje spotřebiteli, aby spotřebitel co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se jen vadou zboží, která byla ze strany spotřebitele reklamovaná.

Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o koupi. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Vybavením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení (i) předáním opraveného zboží, (ii) výměnou zboží, (iii) vrácením kupní ceny zboží, (iv) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, (v) písemná výzva k převzetí plnění nebo (vi) její odůvodněné zamítnutí. Prodávající vydá při uplatnění reklamace spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace.

 

Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, prodávající ho doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, což je obsahem reklamace podle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.


5. Postup při vyřízení reklamace

Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě písemného vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (dále také jako "odborné posouzení").

Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud spotřebitel zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. O tom, že reklamace byla vybavena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace odešle prodávající reklamované zboží spotřebiteli. 

 

Alternativní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo v případě, že dojde ke sporu s prodávajícím, po tom, co využije všechny možnosti na vyřešení sporu, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu. Právní úprava se vztahuje nejen na spory "domácí", ale i na spory "přeshraniční", t. j. spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.

2. Pokud spotřebitel domnívá, že došlo k porušení jeho spotřebitelská práva musí se nejprve obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. V případě, že žádost bude zamítnuta nebo pokud se kupující do 30 dnů k žádosti nevyjádří, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů. Tento návrh může spotřebitel podat do jednoho roku od zamítnutí výše zmíněné žádosti.

3. Spotřebitel podává tento návrh písemně nebo elektronicky tzv. subjektu alternativního řešení sporů, kterými jsou např. COI - Česká obchodní inspekce.

4. Subjekt alternativního řešení sporu ukončí spor do 90 dnů ode dne jeho zahájení, přičemž o prodloužení lhůty o 30 dní (i opakovaně) vyrozumí navrhovatele.

5. Více informací k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů je k dispozici na webu COI

https://www.coi.cz

 

Záruční podmínky a reklamační řád