Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.alinda.cz

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a společností Hoppline Kft., se sídlem 1141 Budapest, Szugló utca 130, DIČ: CZ685054789, zapsaná Fővárosi Törvényszék Cégbíróság (mad’arské DIČ: 24287526-2-42, identifikační číslo uvedené v řejstříku firem: 01 09 999961), email: info@alinda.cz (dále jen "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu na webové stránce www.alinda.cz.

2. Údaje prodavajícího:

Hoppline Kft.

se sídlem:

H-1141 Budapest,  Mad’arsko
Szugló utca 130

DIČ: CZ685054789

Adresa pro vrácení zboží:

Hoppline Kft., (WE|DO kurýrní služba) Tuřanka 115, 627 00 Brno

Pro vrácení zboží nás prosíme kontaktujte, abychom Vám mohli objednat přepravu od společnosti WE|DO. 

Balík prosíme NEposílejte zpět poštou nebo jinou kurýrní službou!

3. Obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré související smluvní závazky jsou zřízeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

4. Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího provádí Česká obchodní inspekce.
Inspektoráty ČOI pro daný kraj jsou k dohledání na adrese: https://coi.cz

II. Definice pojmů

1. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, jíž se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Spotřebitelská kupní smlouva je každá kupní smlouva, kterou uzavírá prodávající s kupujícím, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku..

3. Kupní smlouva s podnikatelem je každá smlouva, kterou uzavírá prodávající s kupujícím, který je zároveň podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.

4. Smlouva uzavřená na dálku je smlouva, kterou uzavírá prodávající a kupující na zásilkový prodej zboží nebo na poskytnutí služby na dálku výhradně prostřednictvím elektronických prostředků komunikace (e-mail, telefon, fax, webová stránka). 

5. Zbožím se rozumí předmět kupní smlouvy. Katalog zboží prodávajícího je zveřejněn na jeho webové stránce www.alinda.cz.

6. Objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z katalogu prodávajícího a cenu tohoto zboží. Objednávka může být zaslána i na email, fax, poštou, případně telefonicky.

7. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti (je považován za podnikatele ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku).

8. Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

9. Kupující - podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (zejména nakupuje zboží v rámci svého podnikání za účelem jeho dalšího prodeje či jiného obchodování s ním).

III. Uzavření smlouvy, kupní cena, platební a dodací podmínky

1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na webové stránce prodávajícího www.alinda.cz.

2. Prodávající činí prostřednictvím svého internetového obchodu na webové stránce www.alinda.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se nepoužije. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami.

Při vyplňování objednávky uvádí kupující následující údaje: v případě spotřebitele jméno kupujícího, adresu bydliště, případně adresu pro dodání zboží (pokud není totožná s adresou bydliště), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě kupujících - podnikatelů jméno/obchodní firmu, adresu sídla nebo místa podnikání, která je zároveň fakturační adresou, případně adresu pro dodání zboží, pokud není totožná s fakturační adresou, IČO a DIČ.

Rádi bychom upozornili naše zákazníky, že pokud je objednávka zadána s chybnými údaji pro fakturaci poskytnutými zákazníkem a je fakturována s těmito údaji, jsme schopni vyhovět požadavkům na úpravu doručeným do maximálně 10 pracovních dnů po vystavení faktury. Pokud zákazník zadá své údaje chybně, požadavky na úpravu faktury, které přesahují 10 pracovních dnů, nemůžeme splnit.

3. Prodávající zpracuje objednávku a na e-mailovou adresu kupujícího doručí potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží a v případě potřeby  všechny další informace ohledně objednávky.

4. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky prodávající ověření dostupnost zboží. Kupní smlouva je uzavřena až závaznou akceptací objednávky prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že zboží bylo expedováno.

5. Prodávající je od akceptace objednávky zavázán objednané zboží kupujícímu dodat a umožnit kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a kupující je zavázán dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

6. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku do okamžiku odeslání zboží. Objednávku lze stornovat emailem doručeným prodávajícímu.

7. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží prodávající nabízí bez zohlednění možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.

8. Konečná kupní cena zboží (zahrnující i poplatky balné, poštovné) bude kupujícímu vždy potvrzena e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že závaznou akceptací objednávky prodávajícím dle bodu 4 mu vzniká povinnost zaplatit kupní cenu.

9. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však do převzetí zboží. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do převzetí zboží na určeném místě a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít plnění (odevzdání zboží kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva).

10. Kupní cenu může kupující zaplatit na dobírku při dodání zboží nebo předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Kupujícímu budou zaslány podklady k platbě na jím uvedenou e-mailovou adresu a zboží bude kupujícímu po zaúčtování platby odesláno prostřednictvím dopravce. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

11. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající obvykle expeduje zboží do 5 pracovních dnů. Dodání zboží je prováděno během pracovních dní od 09.00 do 16.00 hodin. O přesném dni expedice a dodání zboží bude kupujícího informovat dopravce (kurýrní služba WE|DO) prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

12. Dodací místo je adresa určená kupujícím jako místo k dodání a převzetí zboží, která je na území České republiky.

13. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

14. Prodávající doručí kupujícímu současně se zbožím doklad o dodání zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH bude kupujícímu odeslán spolu se zbožím popř. formou e-mailu.

15. Zboží se považuje za dodané kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo:

a) u zboží dodávaného odděleně ve více částech okamžikem převzetí části, která byla dodána jako poslední,

b) u zboží sestávajícího z více dílů nebo kusů okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) u zboží dodávaného opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

16. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost zboží. V případě jakýchkoliv zjevných vad obalu nebo zboží je kupující povinen tyto vady uplatnit přímo u zaměstnance zásilkové společnosti při převzetí zásilky a oznámit je bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu vyznačit všechny zjevné vady zboží a obalu (zejména poškození). Pokud kupující zjistí narušení obalu či zásilky po neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce/doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud kupující neoznámí vady, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. K dodatečnému nahlášení mechanických poškození zboží zjistitelných již při převzetí zboží nelze přihlížet a tyto nebudou uznány.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně vhodným způsobem informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.

2. Kupující - spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená běžné používání zboží. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího e-mailem na adrese info@alinda.cz, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu spolu se zbožím podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro vrácení kupní ceny.

3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

4. Kupující odstupující od smlouvy zašle zboží spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zpět prodávajícímu na adresu Hoppline Kft., Tuřanka 115, 627 00 Brno Kupující se odstoupením od smlouvy zavazuje doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané. Prodávající doporučuje zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po doručení platného odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámeno odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a vrátí prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží. V takovém případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu částku, o kterou se snížila hodnota zboží, resp. náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované dle ceníku pro pozáruční opravu zboží (více informací na support@alinda.cz).  

6. Kupující je povinen ve smyslu předchozího bodu obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

7. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. vráceno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.

8. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši 89 Kč.

9. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10. Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tj. zboží zhotovené podle zvláštních požadavků, zboží vyrobené na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího),

c) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

d) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

g) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V. Záruční podmínky a reklamační řád

1. Odpovědnost za vady prodaného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv kupujícího z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím, byť se projeví až poději. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na dodání nové věci bez vad nebo dodání chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) na odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nevytkne-li kupující vadu včas,  ztrácí právo odstoupit od smlouvy

2. Záruční doba

Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 12 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající na vybrané druhy zboží poskytnout záruku přesahující dobu uvedenou v předchozí větě, přičemž v záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem.

3. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží se tato lhůta zkracuje na 12 měsíců.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vada vznikla  (i) v důsledku  opotřebení zboží, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, (ii) v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, (iii) v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, (iv) pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na:

- výměnu zboží nebo součásti zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

- výměnu zboží, pokud spotřebitel pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže zboží řádně používat. V takovém případě má spotřebitel i právo odstoupit od smlouvy.

- přiměřenou slevu, neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu

V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně používat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na:

- výměnu zboží,

- odstoupení od smlouvy.

V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby se mohl zboží řádně používat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

4. Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamace

Vady zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího poštou spolu s kopií daňového dokladu a důvodem reklamace zaslanými na adresu: Hoppline Kft.,  Tuřanka 115, 627 00 Brno Prodávající doporučuje kupujícímu za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky v případě její ztráty zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako alespoň doporučenou zásilku.

Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list). Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, které je zcela zaplaceno.

Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje kupujícímu, aby co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se jen vadou zboží, která byla ze strany kupujícího reklamovaná.

Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o koupi.

Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i do tří pracovních dnů, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující - spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Vyřízením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení (i) předáním opraveného zboží, (ii) výměnou zboží, (iii) vrácením kupní ceny zboží, (iv) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, (v) písemná výzva k převzetí plnění nebo (vi) její odůvodněné zamítnutí.

Prodávající vydá při uplatnění reklamace kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, prodávající ho doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a kupujícího, co je předmětem reklamace podle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

VI. Alternativní řešení sporů

1. Pokud se spotřebitel domnívá, že došlo k porušení jeho spotřebitelských práv, obrátí se nejprve na prodávajícího s žádostí o nápravu. V případě, že prodávající žádosti nevyhoví, může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů například u České obchodní inspekce. Tento návrh může spotřebitel podat do jednoho roku od zamítnutí výše zmíněné žádosti.

5. Více informací k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů je k dispozici na webu COI https://www.coi.cz

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webové stránce v části Ochrana osobních údajů.  

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce www.alinda.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v případě potřeby přiměřeně měnit nebo doplňovat. Prodávající o takové změně nebo doplnění písemně informuje kupující alespoň 30 dnů před datem její účinnosti, přičemž aktuální znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetové stránce www.alinda.cz. Pokud kupující nebudou souhlasit se zněním těchto změn či doplnění, mají právo smlouvu s prodávajícím v této lhůtě vypovědět.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.

3. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace je akceptovatelná i v případě odstoupení od smlouvy.

V Budapešti, dne 11.06.2020

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky