Zásady ochrany osobních údajů a 
informace o zpracování osobních údajů

 

Tyto Zásady upravují nakládání s osobními údaji, k němuž dochází při provozování e-shopu dostupného na www.alinda.cz. Součástí těchto zásad je i naše Cookie Policy.

Berte prosím na vědomí, že tyto zásady jsou součástí našich Obchodních podmínek https://alinda.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Jejich přijetím potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim a jste jimi vázáni.

 

Úvod

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Společností my, společnost

Hoppline Kft., se sídlem 1149 Budapest, Mogyoródi út 32, "G" épület, Maďarsko, zapsána do mad’arského obchodního rejstříku pod číslem 01 09 999961. České DIČ: CZ685054789 E-mail: support@alinda.cz

 • Uživatelem jste Vy, zákazník, fyzická osoba, která si vytvořila na e-shopu uživatelský účet, zaregistrovala se do Kola štěstí, přihlásila se k odběru newsletteru, nebo provedla objednávku a uzavřela tak se Společností kupní smlouvu, jejíž obsah je tvořen mj. Obchodními podmínkami.
 • Obchodními podmínkami smluvní ujednání, která tvoří obsah kupní smlouvy mezi Společností a Uživatelem dostupná zde: https://alinda.cz/vseobecne-obchodni-podminky.
 • E-shopem naše online platforma dostupná na adrese www.alinda.cz, na níž je možné zakoupit elektroniku, vybavení pro dům, zahradu, sport a volný čas (společně jako „Zboží“). Provozovatelem e-shopu je Společnost.
 • osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. Uživateli, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 • zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.
 • správcem osobních údajů fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; v drtivé většině případů dle těchto zásad tak budeme správcem my.
 • zpracovatelem osobních údajů fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji Uživatelů při provozu e-shopu, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Společnost jako správce osobních údajů

V důsledku Vaší návštěvy e-shopu může docházet ke zpracování osobních údajů při založení uživatelského účtu, registraci do Kola štěstí, přihlášením k odběru newsletteru, zpracování objednávky Zboží nebo využitím zákaznické podpory.

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, Uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík), a dodržujeme zásady stanovené pro takové zpracování GDPR, tj.

              a)        informujeme Vás v těchto Zásadách detailně o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, i o tom jakým způsobem vůči nám můžete uplatňovat svá práva,

              b)        zpracováváme výlučně takové údaje, které potřebujeme k naplnění účelů vymezených v těchto Zásadách, a to v rozsahu, ve kterém nám tyto údaje sdělíte,

              c)        neuchováváme ani nezpracováváme Vaše data po delší dobu, než je nezbytně nutné pro výkon činností vymezených v těchto Zásadách, pro archivaci v souladu s platnou právní úpravou,

              d)        přičemž zpracování vždy provádíme tak, abychom zachovali integritu i důvěrnost Vašich osobních údajů.

 

Založení a další užívání uživatelského účtu

Při založení uživatelského účtu začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje přijetím Vámi vyplněného registračního formuláře. Další informace začínáme zpracovávat v okamžiku, kdy je vyplníte do svého uživatelského účtu, kdy je do svého účtu uložíte při nakupování na našem e-shopu, případně se do něj automaticky uloží na základě Vaší objednávky, pakliže učiníte objednávku jakožto přihlášený uživatel.

Zpracováváme následující osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

              a)        jméno, příjmení a případně uživatelské jméno Uživatele, pokud se jedná o fyzickou osobu,

              b)        obchodní firma,

              c)        e-mailová adresa,

              d)        výchozí fakturační a dodací adresa,

              e)        datum narození,

                f)        telefonní číslo,

              g)        název společnosti,

              h)        IČ a DIČ,

                i)        IP adresy zařízení, z nichž probíhala komunikace se Společností,

                j)        uživatelské identifikátory přiřazené Uživatelům Společností,

              k)        seznamy recenzovaných produktů a obsah takových recenzí,

                l)        údaje o zboží zařazeném na seznam přání a s tím spojených oznámení,

            m)        zálohy faktur a případných dalších dokumentů spojených s užíváním účtu a vytvářením objednávek.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

                      a)    Provozování uživatelského účtu, prostřednictvím kterého je možné objednat si zboží, administrovat své objednávky, aktualizovat své osobní údaje, přihlašovat se k odběru newsletteru, vytvářet seznamy přání a recenze zboží, přistupovat k fakturám a dalším uloženým dokumentům a tyto stahovat, a prostřednictvím kterého Vás můžeme informovat o změnách ve zboží nebo v jeho užívání, které bylo z Vaší strany poptáno. Údaje zpracováváme pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Smlouvou se rozumí smlouva o zpřístupnění uživatelského účtu, kupní smlouva na zboží (administrace objednávky, zaslání zboží, administrace platby, reklamační řízení). Dále můžeme údaje využít v rámci plnění smlouvy při poskytování zákaznické podpory.

                      b)    Osobní údaje můžeme dále využívat proto, abychom Vás kontaktovali o plánovaných odstávkách nebo technické údržbě e-shopu a informovali o změnách ve Zboží nebo v jeho užívání, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jestli budeme do prodeje zařazovat další související Zboží, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupného Zboží, a to ve smyslu recitálu 47 GDPR (oprávněný zájem společnosti). IP adresu zpracováváme, abychom předešli kybernetickým útokům a zvýšili zabezpečení e-shopu.

                      c)    Osobní údaje z Vašich objednávek a s nimi spojené faktury a další dokumenty ukládáme do Vašeho uživatelského účtu proto, abychom Vám usnadnili nakupování na našem e-shopu, a abyste měli vždy aktuální a přesný přehled o Zboží, které Vás zajímá, což je naším i Vaším oprávněným zájmem.

Osobní údaje podle tohoto podčlánku zpracováváme po dobu trvání uživatelského účtu, s výjimkou e-mailu, se kterým můžeme nakládat ještě 5 let po zrušení účtu za účelem uvedeným v písm. b) a c) předchozího odstavce.

 

Objednávka Zboží

Nemáte-li zřízen uživatelský účet, začínáme Vaše osobní údaje zpracovávat až okamžikem přijetí Vaší objednávky Zboží. Objednávku Zboží přijímáme prostřednictvím našeho e-shopu.

Zpracováváme následující osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

                      a)    jméno a příjmení a uživatelské jméno Uživatele, pokud se jedná o fyzickou osobu,

                      b)    obchodní firma,

                      c)    e-mailová adresa,

                      d)    fakturační a dodací adresa,

                      e)    telefonní číslo,

                        f)     IČ a DIČ,

                      g)    bankovní spojení,

                      h)    případné další fakturační údaje (objednávané Zboží, datum zakoupení Zboží, apod.),

                        i)    IP adresy zařízení, z nichž jste komunikovali se Společností

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

                      a)    Splnění všech našich povinností vyplývajících z kupní smlouvy (tj. administrace objednávky, zaslání zboží, administrace platby, reklamační řízení, řešení Vašich požadavků skrze zákaznickou podporu), tedy pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

                      b)    Osobní údaje můžeme dále využívat proto, abychom Vás kontaktovali o plánovaných odstávkách nebo technické údržbě e-shopu a informovali o změnách ve Zboží nebo v jeho užívání, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jestli budeme do prodeje zařazovat další související Zboží, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupného Zboží, a to ve smyslu recitálu 47 GDPR (oprávněný zájem společnosti). IP adresu zpracováváme, abychom předešli kybernetickým útokům a zvýšili zabezpečení e-shopu.

                      c)    Vybrané osobní údaje můžeme v rámci našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) mít uložené pro případ vzniku soudního sporu a uplatňování nároků soudní cestou.

Osobní údaje podle písm. a) předchozího odstavce budeme zpracovávat do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy, e-mail podle písm. b) předchozího odstavce po dobu 5 let od uskutečnění objednávky a údaje podle písm. c) předchozího odstavce po dobu trvání promlčecí doby, nejdéle však 15 let ode dne uzavření smlouvy, což je doba odpovídající promlčecí době pro náhradu škody.

 

Využití zákaznické podpory

Rozhodnete-li se využít naší zákaznické podpory, ať už prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonicky, začínáme Vaše osobní údaje zpracovávat přijetím Vašeho požadavku.

Zpracováváme následující osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

                      a)    jméno, příjmení Uživatele, nebo kontaktních osob na straně Uživatele,

                      b)    telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,

                      c)    obsah telefonické a e-mailové komunikace při řešení požadavků.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

                      a)    plnění kupní smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v níž se zavazujeme poskytovat zákaznickou podporu svým Uživatelům v případě, že mají jakýkoli problém s fungováním e-shopu či nákupem na něm.

Veškerou komunikaci (vč. telefonické) se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně pomoci v případech opakujícího se problému se Zbožím, a to opět v rámci plnění smlouvy a našeho i Vašeho oprávněného zájmu.

 

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

Vaše údaje, které jsme uvedli výše, zejména e-mail, jméno a příjmení a telefonní číslo, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání e-shopu ani objednávka na e-shopu nejsou nikdy vázány na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus nebo slevu. Na tomto principu je založeno např. naše Kolo štěstí.

Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu dostupného poté, co prostřednictvím webového formuláře vyplníte kontaktní údaje pro zpřístupnění bonusu/slevy, ale můžete nám takový souhlas udělit rovněž prostřednictvím e-mailové korespondence, nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu.

Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě:

                     a)     Abyste se mohli účastnit Kola štěstí, v němž si můžete vylosovat slevu či jiný bonus na nákup prostřednictvím našeho e-shopu.

                     b)     Abychom Vás informovali (např. prostřednictvím pravidelného newsletteru) o plánovaných změnách ve Zboží nebo v jeho užívání, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké aktuálně probíhají věrnostní akce či jaké bonusy jsou aktuálně k dispozici, jaké nové Zboží plánujeme zařadit do naší nabídky apod., abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupného Zboží.

                     c)     Aby Vás mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem naši partneři a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo nesouvisejí s naším Zbožím a službami, a informovat Vás o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech.

                     d)     Aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění našich služeb nebo třetích osob. V takovém případě mohou třetí osoby námi poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici a které získaly v souladu s právními předpisy. Takovými společnostmi mohou být rovněž případné dceřiné a partnerské společnosti.

 

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu 5 let. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete odvolat kdykoli zasláním požadavku na adresu support@alinda.cz nebo aktivním odhlášením z odběru dle následujícího odstavce.

Pokud od nás nebudete chtít nadále dostávat e-maily, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba našeho e-shopu, změna Obchodních podmínek nebo těchto Zásad, informování o změně v dodání Zboží, změna našich kontaktních údajů apod.).

Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele dle následujícího článku.

 

Společná ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Při činnostech zpracování osobních údajů uvedených výše nám mohou pomáhat následující zpracovatelé, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů:

                     a)     E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje podmínky EU-U.S. Podmínky služby jsou dostupné: https://mailchimp.com/legal/privacy/

                     b)     Službu společnosti Sigmanet Kft., která zajišťuje hosting našeho e-shopu. Pro informace se obrat’te na: info@sigmanet.hu, support@sigmanet.hu

                     c)     Službu společnosti Dropbox, Inc. https://www.dropbox.com/ cloudová úložiště, která společnost využívá pro ukládání svých podnikových dat. Ochrana osobních údajů: https://www.dropbox.com/privacy?trigger=business_landing-t61fl_footer

                     d)     Služby společnosti KEBEX Bohemia s.r.o. Slovensko, info@kebex.sk, +421 905 724 249, která pro nás zajišťuje účetní služby.

                     e)     Služby společnosti Global Payments, která pro nás společně zpracovává online platby za Zboží nakoupené přes nás e-shop. Podmínky služby jsou dostupné zde: https://www.globalpayments.cz/cs-cz/gdpr.

                       f)      Služby následujících společností, které nám zajišťují dopravu po České republice, Slovensku a Mad’arsku: 1. Intime kurýrová služba, e-mail: info@intime.cz, tel. +420 246 092 912, Podmínky osobních údajů:

https://www.intime.cz/intime24/files/VOP_INTIME_2017.pdf

 1. Vectus Sped Kft., info@vectus.hu

  g) Tvorba, webový dizajn a development webové stránky: Oander Media Kft., office@oander.hu

  h) Společnost TOPdesk Magyarország Kft., která nám poskytne zákaznickou službu přes e-mail: info@topdesk.hu

  i)  Společnost Arenim Technologies Kft., která nám poskytne zákaznickou službu přes telefon: support@arenimtel.com

https://arenim.com/downloads/Arenim_Technologies_Client_Contact_Data_Privacy_Policy.pdf

  j)  Služby statistiky Google Analytics a Google AdWords při návštěvě našeho e-shopu. Podmínky služby jsou dostupné:

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=cs

https://support.google.com/google-ads/answer/7686480?hl=cs

 k)  Sociální sítě jako Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram

Případným dalším osobám a spolupracovníkům, je-li to nezbytné pro řádné poskytování našich služeb.

 

 1. Společně se zavazujeme poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, a vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 4. Prostřednictvím webového prohlížeče můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení Uživatele, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování podpory a dalších služeb souvisejících s nákupem na našem e-shopu. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která Uživatele a další subjekty údajů osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to po neomezeně dlouhou dobu.
 5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 6. Po ukončení zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 7. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme Uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 8. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 9. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás na to upozorníme.
 10. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku újmy, Vám poskytneme součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sami však neneseme odpovědnost za pochybení námi pověřených zpracovatelů.
 11. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedli údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás, prosíme, informujte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 12. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Uživatelé ani další subjekty údajů však nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Vaše práva při zpracování osobními údaji

Kdykoliv u nás můžete uplatnit svá práva a to e-mailem na support@alinda.cz. Váš požadavek se budeme snažit vyřešit co nejdříve, nejpozději ve lhůtě 30 dní. Můžete nás tedy např. požádat o:

 1. vysvětlení, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme; a případně nás požádat o jejich zpřístupnění;
 2. opravu Vašich osobních údajů, budete-li mít pocit, že jsou některé z nich nepřesné, nebo že některé z nich chybí;
 3. omezení zpracování, budete-li mít pocit, že zpracováváme víc údajů, než je nutné;
 4. výmaz osobních údajů, přičemž nebude-li existovat jiný důvod pro jejich další zpracování, rádi Vaší žádosti vyhovíme; zrušení účtu a výmaz dat s ním spojených můžete učinit i sami v rámci uživatelského rozhraní Vašeho uživatelského účtu v oddílu „Nastavení soukromí“;
 5. vydání kopie osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy, a to ve strojově čitelném formátu, nebo nás požádat abychom takovou kopii předali jinému správci osobních údajů; export kopie takových údajů jste schopni zajistit i sami v rámci uživatelského rozhraní Vašeho uživatelského účtu v oddílu „Nastavení soukromí“;
 6. to, abychom dočasně přestali zpracovávat Vaše údaje za účelem našeho oprávněného zájmu, a to e-mailem na adresu support@alinda.cz;
 7. podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), budete-li přesvědčeni, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s těmito Zásadami nebo s právním řádem.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mají přednost před Obchodními podmínkami ohledně ochrany osobních údajů.

Zásady můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 7. 2020.